New Hampshire: Mount Tecumseh – White Mountains (2019/10)